Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Kontynuacja edukacji w klasie I w tej samej szkole Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00 Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:  zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;  deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową. Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie. Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00 Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku. Od 5 marca, od godz. 13.00 do 11 marca, do godz. 16.00 Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej. [!] Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych publikujemy w oddzielnym komunikacie. Od 13 marca do 17 marca Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych. [!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza. 18 marca, godz. 15.00 Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył. Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00 Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie te dokumenty można złożyć: • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji lub • wersję papierową bezpośrednio w szkole. [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem. 25 kwietnia, godz. 13.00 Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00 Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 9 maja, godz. 13.00 Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza Od 9 maja do 24 maja  Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.  Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych 12 czerwca, godz. 16.00 Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 18 czerwca, do godz. 15.00 Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie te dokumenty można złożyć: • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji lub • wersję papierową bezpośrednio w szkole. [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem. Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 13 czerwca Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej. Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00 Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku. Od 14 czerwca do 16 czerwca Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych. 17 czerwca, godz. 10.00 Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył. 26 czerwca godz. 13.00 Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00 Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 2 lipca godz. 13.00 Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych. Od 2 lipca Procedura odwoławcza. 30 sierpnia Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc